Rodo

Wypełnienie obowiązku informacyjnego RODO

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych  jest firma Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj sp.j. z siedzibą w Łodzi, ul. Gen. Jarosława Dąbrowskiego 17A, kod pocztowy 93-177 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi Sąd Gospodarczy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000274300;                  NIP 725-18-86-074, REGON 473278186

  1. Z administratorem można kontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej pod adresem 93-177 Łódź, ul. Gen Jarosława Dąbrowskiego 17A lub drogą e-mailową pod adresem biuro@buich.pl telefonicznie pod numerem +48 42 633 00 52
  2. Państwa dane osobowe są przetwarzane na podstawie art 6 ust. 1 RODO w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, którym jest realizacja umów podpisanych z Biurem Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj sp.j. w ramach statutowej działalności firmy.
  3. Państwa dane osobowe będą przez Biuro Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj sp.j. przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów spółki, o których mowa w punkcie 2 powyżej.
  4. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

4.1 żądania od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych

4.2 żądania od  Administratora sprostowania danych osobowych

4.3 żądania od Administratora usunięcia danych osobowych

4.4 żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych  osobowych

4.5 żądania wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

  1. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Unijnego Rozporządzenia RODO.
  2.   Odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być podmioty współpracujące z Biurem Usług Inwestycyjnych Ciechański & Haładaj sp.j. oraz podmioty świadczące na jej rzecz usługi finansowo-księgowe, usługi niszczenia dokumentacji.
  3. Administrator dołoży wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem – zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami.

Dbamy o to by Państwa dane były odpowiednio zabezpieczone a ich przetwarzanie było jasne, rzetelne i zgodne z przepisami.